Strpljvost u iskušenjima

Sabur


Allah je stvorio ljude da Mu robuju, a ovaj dunjaluk je učinio kućom iskušenja i ispita.

Čovjeki putuje ka Gospodaru, a  na putu ima stanice i odmarališta sa kojih se opskrbljuje, i uzima neophodnu opskrbu za taj put. 


Kada ga Allah nečim iskuša, on se opskrbi saburom, a ako mu da blagodat - opskrbi se na stranici zahvale, bogobojaznasti i skrušenosti.


Sve ove stanice su povezane jednom niti, koja ih veže i ako ova nit nestane - neće mu koristiti te stanice, a to je sabur.

Ibn Kajjim kaže: Neće čovjek uspjeti ni na ovome ni na budućem svijetu bez sabura.
Čovjek koji stječe dunjaluk, i samo radi toga živi - on je strpljiv i uporan.

Onaj koji griješi - on je strpljiv u činjenju tih grijeha. Čovjek se uvijek mora strpiti, taman da vlada dunjalukom, jer uvijek ima stvari kojima on ne vlada.

Za svaku nedaću koja zadesi čovjeka, Allah, dželle šanuhu, dao je i lijek, vrlo jednostavan i vrlo važan – SABUR, STRPLJIVOST. 
Saburom treba da se naoruža svaki vjernik, a posebno onaj koji želi druge ljudi pozivati u Allahovu, dželle šanuhu, vjeru.

Postoje tri vrste sabura: sabur na onome što nam je nareðeno da izvršavamo od Allaha, dželle šanuhu, sabur na onom što nam je zabranjeno da radimo i sabur na onom što nas zadesi, odnosno na onome što nam je suðeno. Najvrednija vrsta sabura je prva, kao što kaže imam Ibn Kajjim: ''Sabur na onome što nam je nareðeno da izvršavamo od Allaha vrijedniji je od sabura na onom što nam je zabranjeno zato što je Allahu draže činjenje dobrih djela od ostavljanja loših.'' (Medaridžu-salikin, 2/116)

Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive. (El Bekare, 155)

Sabur je uvjet uspjeha, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. U tom smislu Uzvišeni kaže: “O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.” (Ali Imran, 200)

"Samo oni koji budu strpljivi, bit će bez računa nagrađeni." (Ez-Zumer,10)
"Mi ćemo vas provjeravati, sve dok ne ukažemo na borce i strpljive među vama." (Muhammed,31)

O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih. (El Bekare, 153)


Imamo ljude koji nemaju stalnih dobrih djela, koja ih dižu ka Allahu, ali na Sudnjem Danu će dobiti stepene na kojima će im zavidjeti drugi ljudi.

-Došao je čovjek kod imama Šafije, i kaže mu: ''Da li je bolje čovjeku da mu Allah da čvrsto tlo, i blagodati i da sabura i zahvaljuje ili mu je bolje da ga Allah iskuša - pa da sabura.
Kaže  Šafija: ''Neće čovjek dobiti čvrsto tlo pod nogama u svome imanu, ni dunjalučko čvrsto tlo osim nakon što bude iskušan. Allah je iskušao Ibrahima i Nuha i Muhammeda s.a.v.s. Pa neka niko ne misli da će proći

Poslanik s.a.v.s., kaže: "Niko nije dobio bolji i veci dar od sabura." (Buhari)
Ebu Hurejre (r.a.) prenosi da je Allahov Poslanik, (salallahu 'alejhi we selleme), rekao:"Kome Allah (dž.š.) želi dobrom stavi ga na kušnju (belaj)." (Buharija)

Ahmed bilježi: ''Kada uzvišeni Allah zavoli neke ljude, iskuša ih''.

Tirmizi i Ibn Madže prenose: ''Nagrada je shodna iskušenju, što je veće iskušenje, veća je nagrada,  kada Allah zavoli ljude, iskuša ih. Pa ko bude zadovoljan, njemu pripada zadovoljstvo, a ko se rasrdi, njemu pripada srdžba.''

Enes(r.a.) prenosi od Allahova Poslanika (salallahu 'alejhi we selleme), da je Allah (dž.š.)rekao:"Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom." (Buhari)

Ebu Se'id i Ebu Hurejre (r.a.), prenose da je Allahov Poslanik (salallahu 'alejhi we selleme), rekao:"Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna,a da mu zbog toga Allah (Dž.š.) ne oprosti dio njegovih grijeha." (Muttefekun alejhi)

Nema komentara:

Objavi komentar