Provjeri ispravnost svog hidžaba!


Hidžab - dužnost svake muslimanke





Hidžab ženi je propisan jasnim i nedvosmislenim Kur'anskim dokazima, kao i kroz hadise Poslanika Muhammeda a.s.
Svaka muslimanka je dužna nositi hidžab, o čemu nam govore sljedeći redovi!



O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je. (Al-Ahzab 59)


Međutim, mnoge sestre nose hidžab, ali je on manjkav ili potpuno neispravan! U mnogim tekstovima ćete pronaći uvjete hidžaba, dok ću vam ja ovdje navesti ono što vaš hidžab čini manjkavim.

Bilježi Muslim u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dvije skupine stanovnika Vatre nisam ih vidio: ljudi sa bičevima poput kravljih repova sa kojima udaraju narod, i žene obučene a gole, koje se uvijaju kada hodaju, njihove glave su poput nagetih grba od deva, neće ući u Džennet niti osjetiti njegov miris, a njegov miris se osjeti na udaljenosti od toga do toga". Imam Nevevi navodi u svom komentaru Muslimovog Sahiha (7/244) tri tumačenja riječi "obučene a gole" sa kojima se opisuje ta vrsta žena:

Prvo – "obučene", tj. Allah im dao svoje ni'amete, "gole", tj. ali na njima nisu zahvalne.
Drugo – da pokrivaju neke dijelove tijela a neke otkrivaju.
Treće – da oblače providnu odjeću kroz koju se vidi boja njihovog tijela.





Neke od tih karakteristika su:

a) Mirisanje i izlazak iz kuće namirisana
b) Oblačenje hlača (uskih i širokih)
c) Oblačenje svjetlucavih i upadljivih boja marama
d) Fotografisanje i postavljanje takvih fotografja na fb profil
e) Prihvatanje muškaraca u prijatelje na fb, te dopisivanje sa njima




Dokaz o zabrani mirisanja žena i napuštanja svoje kuće u takvom stanju

Ebu Musa el-Eš'ari prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Koja se god žena namiriše pa prođe pored ljudi tako da osjete njen miris, bludnica je.''

Zejneb es-Seqafijje prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kada neka od vas (žena) želi krenuti u džamiju, neka se ne približava mirisu.''

Musa Ibn Jesar prenosi od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Čuo sam Allahovog Poslanika, sallahu aljehi ve sellem, kako govori: ''Nijednoj ženi koja krene u džamiju, a osjeti se njen miris, Allah neće primiti namaz dok se ne vrati svojoj kući i ne okupa se.''

Dokazi o zabrani nošenja hlača




Alija r.a., kaže: „Bio sam s Poslanikom s.a.w.s., do groblja Bekije, jednog kišnog dana, kada prođe jedna žena jašući na magarcu, ali u tom naiđe na neskladni dio zemlje zbog čega pade s magarca – a Poslanik s.a.w.s., namah okrenu glavu od nje. Rekoše mu: Allahov Poslaniče, odjevena je - ima hlače na sebi. Poslanik s.a.w.s., reče: „Allahu, oprosti ženama iz mog ummeta koje oblače hlače!“ (Musned el-Bezzar, br.898.; Musannef 'Abdurrezzak, br.5043.; Medžme'ul-Zeva'id, br.8511.; Kenzul-'Ummal, br.41244, 41245, 41246, 41247, 41838, 41839, 45141, 45147.; Kešful-Hafa', br.255.. U djelu „el-Feva'id el-Medžmu'ah“, 1/189., stoji: Shodno svim sabranim putevima ove predaje – hadis je hasen.)

Ebu Hurejre r.a., kaže: „Dok je Allahov Poslanik s.a.w.s., sjedio ne jednim od vratima mesdžida, naiđe jedna žena na jahalici, i kada se zadesi naspram Allahova Poslanika s.a.w.s., spotaknu joj se jahalica i pade. Poslanik s.a.w.s., okrenu glavu od nje, jer se otkrila. Povikaše: Allahov Poslaniče, obučena je u pantalone/seravil. Reče: Alah se smilovao ženama koje nose pantalone!“ (Šu'abul-Iman, br.7808.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., navodi ovaj hadis u svom fikhskom djelu „Šerhul-'Umdeh“, 4/322., u poglavlju: „Mustehabb je ženi da klanja namaz u tri dijela odjeće“, gdje kaže da je bolje da žena ispod haljine ima izar ili seravil/pantalone – a Allah najbolje zna.








Dokazi o zabrani nošenja svjetlucavih i upadljivih (šarenih) boja marama



Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog: " ... i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim ..." (En-Nur, 31). Znači, Uzvišeni Allah zabranjuje ženama da pokazuju ukrase svoje, u što ulazi prvenstveno njena odjeća, osim njenim mahremima. A sa druge strane joj naređeno nošenje hidžaba (džilbaba) što znači da taj hidžab nije ukrasna odjeća u kojoj se ona sredi i izađe pred mahreme.






Dokazi za zabranu postavljanja slika na fb profil


Na zabranu postavljanja slika žena na facebooku direktno ukazuju riječi Uzvišenog: "A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju svoje polne organe; i neka ne pokazuju svoje ukrase osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite" (En-Nur, 31).
Takođe, da je zabranjeno postavljati slike žena na facebook indirektno ukazuju i sljedeći šerijatski tekstovi Kur'ana i Sunneta:


Prvo: riječi Uzvišenog: "Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju svoje polne organe" (En-Nur, 30).

Hadis kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu a prenosi ga Džerir ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o iznenadnom pogledu, pa je rekao: "Okreni pogled". Poslanik, sallallahu alejhi ve selle, naređuje da muškarac okrene glavu pri iznenadnom pogledu u ženu, a šta je tek sa onima koji udubljuju svoje poglede.






Dokazi o zabrani prihvatanja žena strankinja na lični profil na fb

Dodavanje u svoj profil na facebooku nečije e-mail adrese i postavljanje slike otkrivene žene – zabranjen čin. (Propis o kontaktiranju muškaraca i žena koje su strankinje za njega možete pročitati u fetvama br. 109089, 122152, 119444, 3672)






Dokazi o zabrani dopisivanja između muškarca i žene



Ako bi se prigovorilo da u ovakvim dopisivanjima ima vrlo ozbiljnih i korisnih stvari, a što se ne može negirati, poput uspostavljanja prijateljskih veza, razmjene znanja, informacija ili materijala ili čak upoznavanja radi braka i slično, odgovor je da su ove koristi uglavnom umišljenje ili od šejtana uljepšane u odnosu na fitnu i opasnosti koje vrebaju u njima. A otklanjanju štete se daje prednost nad pribavljanju koristi ako je šteta veća, zbog toga je zabranjen alkohol iako u njemu ima koristi jer su šteta i grijeh u njegovom konzumiranju veći. Kaže Uzvišeni: "Pitaju te o vinu i kocki, reci: U njima ima velik grijeh a donose i korist ljudima, a njihov grijeh je veći od njihove koristi" (El-Bekara, 219).







Izvori: fetve (www.minber.ba i www.n-um.com)

(Elma. H)

Nema komentara:

Objavi komentar