Veze prije braka u Islamu

Veze prije braka u Islamu
Mnoga braća i sestre su Islam prihvatili u jednom djelu, ali drugi dio zanemaruju, kao da ne postoji. Uzeli su namaz i post kao vodič, a zaboravili su da nepokornost Poslaniku s.a.v.s. vodu u Džehennem.

Također, da veze prije braka - pa makar ne sadržavale u sebi direktni blud, vode patnji u Ognju.''Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: 'Mi vjerujemo!', i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.'' ( El-Ankebut, 2-3.)


''A licemjeri govore: 'Mi vjerujemo u Allaha i Poslanika i pokoravamo se' – zatim neki od njih glave okreću; oni nisu vjernici. Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im On presudi, neki od njih odjednom leđa okrenu.'' (En-Nur, 47-48.)


U sljedećem tekstu navest ću šerijatske dokaze za:

- Zabranu dodavanja žena strankinja na lični profil na facebook-u
-Zabranu dopisivanja između žena i muškaraca sa kojima možemo stupiti u brak
-Zabranu rukovanja sa ženom strankinjom 
-Zabranu za zapadnjačke veze koje u sebi sadržavaju sve što se može zamisliti, osim ''direktnog bluda''.


- Zabrana dodavanja žena strankinja na lični profil na facebook-u

Što se tiče pitanja da muškarac gleda u ženu koja je njemu strankinja i nepropisno odjevena, to je haram – zabranjeno (kao što smo pojasnili u fetvi br. 5581).
Na osnovu toga možemo kazati da je dodavanje u svoj profil na facebooku nečije e-mail adrese i postavljanje slike otkrivene žene – zabranjen čin. (Propis o kontaktiranju muškaraca i žena koje su strankinje za njega možete pročitati u fetvama br. 109089, 122152, 119444, 3672)

Treba napomenuti da se šerijatski propisi uzimaju iz šerijatskih izvora, Kur'ana i sunneta, a ne iz postupaka ljudi, pa makar oni bili i učenjaci. Kazao je Alija, r.a.: ''Istina se ne prepoznaje po ljudima, već spoznaj istinu i znat ćeš njene nosioce.'' (Detaljnije o tom pitanju možete pročitati u fetvi br: 108000)

(Izvor fetve: islamweb.net)

-Zabranu dopisivanja između žena i muškaraca sa kojima možemo stupiti u brak


Ako bi se prigovorilo da u ovakvim dopisivanjima ima vrlo ozbiljnih i korisnih stvari, a što se ne može negirati, poput uspostavljanja prijateljskih veza, razmjene znanja, informacija ili materijala ili čak upoznavanja radi braka i slično, odgovor je da su ove koristi uglavnom umišljenje ili od šejtana uljepšane u odnosu na fitnu i opasnosti koje vrebaju u njima. A otklanjanju štete se daje prednost nad pribavljanju koristi ako je šteta veća, zbog toga je zabranjen alkohol iako u njemu ima koristi jer su šteta i grijeh u njegovom konzumiranju veći. Kaže Uzvišeni: "Pitaju te o vinu i kocki, reci: U njima ima velik grijeh a donose i korist ljudima, a njihov grijeh je veći od njihove koristi" (El-Bekara, 219).

Koliko su samo takva dopisivanja, čak i ona ozbiljna, korisna i plodna, odvela mnoge udate žene i oženjene muškarce, a da ne govorimo o neudatim i neoženjenim, u činjenje raznoraznih grijeha. A sve ono što vodi u haram (ili grijeh) je haram po tekstu šerijatskog pravila.

Neki se pravdaju time da kažu kako imaju veliko pouzdanje i povjerenje u sami sebe, da mogu da se samokontrolišu da vladaju sobom, i tome slično. Takvima kažemo: nije dozovljeno muslimanu da stavlja na ispit svoj iman time što će sebe staviti u fitnu i iskušenje jer je vrlo moguće da skrene i učini grijeh. Kaže Poslanik, sallallahu alejih ve sellem, u hadisu kojeg bilježe Ebu Davu, Ahmed, Hakim i ostali, a prenosi ga Imran ibn Husajn, radijallahu anhu: "Ko od vas čuje da se Dedždžal pojavio neka se udalji od njega koliko može, doći će mu čovjek misleći o sebi da je mu'min pa će ga (Dedždžal) neprestano zavoditi sve dok ga ovaj ne počne slijediti zbog šubhi (obmana) koje vidi". Pa tako nikoga ne smije obmanuti njegovo lijepo mišljenje o samom sebi da izlaže svoju vjeru u opasnost.

Takođe, lijep nijet i dobra namjera ne opravdavaju činjenje djela koja vode u harame ili djela koja su sama po sebi harami. O dopisivanju muskaraca i žena (koji jedni drugima nisu mahremi) preko mesinđera, facebooka ili interneta, chatanjem ili slično, su upitani mnogi savremeni šejhovi, poput Abdullaha Džibrin, Abdurrahmana Es-Suhejma, Abdullaha Fekih i Muhammeda Saliha Munedždžida, njihov odgovor je bio jednoglasan, tj. da to nije dozvoljeno. (Odgovorio mr. Zijad Ljakić)


-Zabranu rukovanja sa ženom strankinjom 

Dokazi o zabrani rukovanja sa strankinjom

1 . Uzvišeni Allah kaže: “I ne približavajte se nemoralu…” (Prijevod značenja El-Isra, 32.) Citirani ajet aludira na zabranu rukovanja sa ženama strankinjama. Naime, Uzvišeni Allah u ovome ajetu nije rekao: “Ne činite nemoral”, već: “I ne približavajte se nemoralu…”, a dodir strankinje nedvojbeno je put ka nemoralu.

2. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “...i ruka čini nemoral, a njezin je nemoral dodir.” (Muslim, 16/176/2657.)

3. Buharija i Muslim zabilježili su da je Aiša, radijallahu anha, izjavila: “Allaha mi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije dodirnuo strankinju.”

4. Makal b. Jasir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da ti probodu glavu željeznim šilom, bolje ti je nego da dotakneš strankinju.” (Et-Taberani, 20/211-212/486, a imam El-Hejsemi tvrdi da su prenosioci ovog predanja pouzdani. Vidjeti: El-Medžmea, 4/326. Šejh El-Albani ovo predanje smatra dobrim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/447/226)

5. Aklija bint Ubejd prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ja ne dotičem ruke strankinja.” (Taberani, u djelu El-Evsat, 6/293/6229, sa ispravnim lancem prenosilaca, tvrdi šejh Albani, u djelu Sahihul-džamia, 2/1205/7177). U drugom, također vjerodostojnom hadisu stoji: “Ja se ne rukujem sa ženama.” ( Vidjeti: Sahihul-džamia, 1/494/2513

Ibn Abdulberr u komentaru ove predaje kaže: “U ovome hadisu je dokaz da muškarac ne smije dotaći strankinju niti se sa njom rukovati.“ (Vidjeti: Et-Temhid, 12/243.)

Hafiz El-Iraki rekao je: “Ako se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pored svoje čistote i nepogrešivosti u vjeri, nije rukovao sa ženama, drugi su preči da se ne rukuju.’’ (Vidjeti: Tarhut-tesrib, 7/43.)

Savremeni ekspert hadiskih znanosti šejh Nasiruddin el-Albani napominje: “Nema nijednog vjerodostojnog hadisa koji ukazuje da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ikada rukovao sa strankinjama.” (Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/65.)

-Zabranu za zapadnjačke veze koje u sebi sadržavaju sve što se može zamisliti, osim ''direktnog bluda''.


Čovjeku nije dopušteno da uživa sa njemu stranom ženom, kako razgovorom tako i gledanjem i osamljivanjem sa njom. Od Vjerovjesnika, s.a.v.s., prenosi se da je rekao: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa stranom ženom, osim u prisustvu njenog mahrema. I neka ne putuje žena, osim u pratnji svoga mahrema.” Ukratko rečeno, ako ovi sastanci između muškarca i djevojke budu makar sklapanje bračnog ugovora, to ne smeta. A ako budu prije ugovora, pa makar nakon prošnje i prihvatanja, to nije dozvoljeno i haram je, jer ta je djevojka ovom muškarcu strankinja sve dok ne sklopi bračni ugovor s njom.

(Šejh Ibn-’Usejmin)
Kazna za grješnike i prjestupnike

Resulullah s.a.v.s. je opisao žestinu džehennemske vatre riječima: "Ova vaša vatra je samo jedan od sedamdeset dijelova džehennemske vatre! Rekoše: Allahov Poslaniče, i ova naša vatra je sasvim dovoljna! Poslanik s.a.v.s. na to reče: Džehennemska vatra je šezdeset i devet puta žešća od ove, svaki njen dio je žestok poput dunjalučke vatre! (Buharija i Muslim) U drugoj predaji je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Vatra se požalila svom Gospodaru, rekla je: 'Gospodaru, jedan dio mene pojede drugi!' Tada je Allah dao vatri dva oduška..." (Buharija i Muslim)
Prenosi se od Jezida ibnu Ebi Malika Hemedania da je rekao: "Džehennem ima sedam vatri koje blješte, svaka od njih glada u onu ispod nje iz straha da je ne pojede."(Zastrašivanje Vatrom, Ibnu Redžeb, str 6.) 

ZAR SE NEĆEŠ OPAMETITI?Holić Elma

Nema komentara:

Objavi komentar