HidžabUzvišeni Allah u Kur’anu spominje samo neke stvari koje se odnose na ženinu odjeću, ali su te stvari u većini slučajeva detaljno, precizno i jasno pojašnjene sunnetom Allahovog Poslanika. Kazao je Uzvišeni Allah: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. (Svjetlost, 31).

Ovaj kur’anski ajet jasno ukazuje na obavezu pokrivanja žena, dok su detalji toga spomenuti u sunnetu Allahovog Poslanika.
U nastavku ćemo, koristi radi, spomenuti uvjete koje su učenjaci spomenuli da bi hidžab žene bio validan, a za sve spomenuto postoje validni argumenti koje nećemo spominjati kako ovaj odgovor ne bi prerastao u studiju, što svakako nikome nije u cilju.

Uvjeti validnosti hidžaba su sljedeći:

1. da hidžab prekrije cijelo tijelo, osim onoga što je vjerom izuzeto,
2. da hidžab nije ukras sam po sebi,
3. da hidžab bude od gusto tkanog platna, tj. da nije proziran,
4. da hidžab bude prostran, tj. da nije tijesan i da ne oslikava dijelove ženinog tijela,
5. da hidžab nije namirisan,
6. da hidžab nije odjeća kojom se oponašaju muškarci,
7. da hidžab ne nalikuje odjeći nevjernica,
8. da hidžab ne potpada pod pojam “libasuš-šuhrati” – odjeće po kojoj je osoba prepoznatljiva.

Nema komentara:

Objavi komentar